Paweł +48 535 674 461 Kamil +48 730 536 140
kontakt@kosmicznyzasieg.pl

Kwaczała, dnia 29 lipca 2021 roku

REGULAMIN WSPÓŁPRACY
Z AGENCJĄ MARKETINGOWĄ ,,KOSMICZNY ZASIĘG”

 • 1

Zakres przedmiotowy regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki współpracy zawartej pomiędzy Agencją marketingową ,,Kosmiczny zasięg”, której właścicielem jest Paweł Bachowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP 6282272131 REGON 369603238 (zwana w dalszej części Agencją) a Klientem, łącznie zwanymi
 2. Korzystanie z usług Agencji następuje każdorazowo na podstawie Umowy współpracy zawartej pomiędzy Agencją a Klientem, według cen przewidzianych za poszczególne rodzaje usług w momencie zawarcia współpracy Klienta z Agencją.
 3. Nawiązanie współpracy pomiędzy Stronami wiąże się z przyjęciem do wiadomości i akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania w trakcie trwania współpracy pomiędzy
 4. Warunkiem koniecznym do przyjęcia Zamówienia oraz rozpoczęcia współpracy jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez

 • 2

Słownik pojęć

Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:

 1. ,,Agencja” – oznacza Agencję marketingową ,,Kosmiczny zasięg”, dostępną pod adresem strony kosmicznyzasieg.pl,
 2. ,,Sklep” – oznacza witrynę internetową pod adresem kosmicznyzasieg.pl,
 3. ,,Klient” – osoba zawierająca umowę współpracy z Agencją marketingową ,,Kosmiczny zasięg” za pośrednictwem witryny kosmicznyzasieg.pl,
 4. ,,Umowa” – umowa współpracy zawarta pomiędzy Klientem a Agencją, zawierająca co najmniej szczegółowe warunki świadczenia usługi, harmonogram realizacji usługi lub termin końcowy realizacji oraz łączny koszt realizacji usługi, której niniejszy Regulamin jest integralną częścią,
 5. ,,Zamówienie” – zamówienie dokonane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej kosmicznyzasieg.pl,
 6. ,,Usługa” – usługi świadczone przez Agencję na rzecz Klienta zgodnie z zawartą Umową,
 7. ,,Czas realizacji usługi” – okres, w jakim zamówienie Klienta powinno zostać zrealizowane przez Agencję – do tego czasu nie są wliczane dni, w których nie została przez Klienta dokonana płatność za zamówione usługi,
 8. ,,Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski,
 9. ,,Koszyk” – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient dodaje Usługi do swojego Zamówienia oraz precyzuje kwestie związane z wykonaniem usług,
 10. ,,Konto” – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
 11. ,,Materiały” – wszelkie wzory graficzne, teksty reklamowe, animacje, produkcje dźwiękowe, filmy wideo, produkcje graficzne, kody html lub inne kody w serwisie www, oprogramowanie, dane, dokumentację strategii marketingowej, materiały reklamowe oraz inne materiały kreatywne lub marketingowe,
 12. ,,Informacje poufne” – wszelkie informacje ujawnione (każdą drogą kontaktu) przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w tym informacje dotyczące Usług lub dowolnych planów biznesowych drugiej strony, zamiarów, działalności, procesów, media planów, wynegocjowanych warunków zakupów mediów, badań i danych marketingowych, informacji o produktach, know-how, tajemnic handlowych, możliwości rynkowych i interesów oraz innych.

 • 3

Prawa i obowiązki Agencji

 1. Agencja w zakresie swojej działalności świadczy usługi marketingowe i reklamowe, a w szczególności usługi doradztwa i planowania Kampanii Reklamowych, planowania, wyboru i zakupu mediów, zarządzania Kampaniami Reklamowymi, usługi kreatywne, konsultingowe, doradztwa strategicznego, planistyczne i badawcze, jak również usługi związane z projektowaniem stron internetowych, pozycjonowania stron, SEO, dbania o wizerunek firmy oraz zadbania o pozytywne opinie firmy wśród klientów.
 2. W trakcie trwania Umowy współpracy pomiędzy Stronami Agencja zobowiązuje się do wykonywania Usług wskazanych w szczegółowy sposób w Umowie zawartej pomiędzy Stronami.
 3. Agencja zobowiązuje się do rozpoczęcia działań wskazanych w ust. 1 w okresie 48h od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym Agencja może poinformować Klienta o przewidywanym terminie realizacji Usługi.
 4. Agencja przed dokonaniem działań marketingowych zobowiązuje się do dokonania wywiadu oraz zadania niezbędnych pytań w zakresie podejmowanych działań w formie informacyjnego briefu. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na wspomniane pytania, Agencja przystąpi do analizy przekazanych informacji i w terminie do 72h od ich otrzymania przystąpi do realizacji usługi dopasowanej do potrzeb i wymagań Klienta.
 5. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej Agencja zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niej niezależnych.
 6. Agencja w trakcie trwania współpracy zobowiązuje się do udzielania porad oraz wytycznych Klientowi, a także do monitorowania wyników osiąganych przez Klienta w trakcie trwania współpracy, przede wszystkim poprzez analizę danych wysyłanych przez Klienta do
 7. Po zakończeniu współpracy Agencja zobowiązuje się do przesłania Klientowi efektów podjętych działań w formie podsumowania w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia wykonywania Usługi.
 8. Agencja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz wiadomości wysłane przez Klienta w terminie 72 godzin od chwili otrzymania zapytania bądź wiadomości. Wszelkie konsultacje Klienta z Agencją powinny odbywać się w trakcie dni roboczych, tj. od poniedziałku do soboty, w godzinach od 08:00 do 20:00.
 9. Agencja zastrzega sobie do prawo do urlopu, o którego terminie oraz czasie trwania powiadomi Klienta z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie w tym zakresie wiadomości mailowej do W trakcie trwania urlopu, Agencja zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz wiadomości, odpowiednio do czasu trwania urlopu.
 • 4

Odpowiedzialność Agencji i Klienta

 1. Agencja oświadcza, że nie ponosi ona odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Agencji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub innymi sytuacjami, za które Agencja nie odpowiada.
 2. Agencja oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z posiadanymi przez nią środkami technicznymi, najlepszą wiedzą, należytą starannością oraz doświadczeniem.
 3. Agencja oświadcza jednak, że jest on jedynie pośrednikiem w zakresie dokonywania Usługi otrzymywania polubień, obserwacji oraz innych usług umówionych między Stronami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w tym zakresie. Agencja nie ponosi także odpowiedzialności cywilnej ani karnej za wystawione opinie na portalach wskazanych przez Klienta.
 4. Agencja nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualną blokadę konta Klienta na portalach typu Instagram, Facebook oraz innych, gdyż może być to spowodowane działaniami różnego rodzaju wykonywanymi przez właściciela konta (np. aplikacje typu l4l, f4f, aplikacje analityczne i wszelkiego rodzaju aplikacje wymagające logowania się do konta na portalu Instagram).
 5. Blokada może wystąpić również z przyczyn nieznanych Agencji oraz niezależnych od niego, wobec czego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za profile Klientów oraz ewentualne blokady na tych kontach. Dodatkowe działania podejmowane przez Klientów na swoich portalach w trakcie wykonywania usługi przez Agencję jest dobrowolne i wykonywane jest przez Klienta na swoją odpowiedzialność.
 6. Zlecenie złożone przez Klienta nie może zostać scedowane przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji. Nie jest możliwe także ,,przeniesienie” usług na nowe portale lub konta na portalach bez pisemnej zgody Agencji z uwagi na indywidualny charakter każdego Zlecenia.
 7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakość plików graficznych dostarczonych przez
 8. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie ustalenia niezbędne w celu dostępu do Usług, otrzymywania i wykorzystywania ich, oraz zapewnia posiadanie odpowiedniego i kompatybilnego sprzętu, sieci i oprogramowania w celu otrzymywania Usług.
 9. Klient pozostaje także całkowicie odpowiedzialny za swoją działalność marketingową i reklamową oraz przestrzega wszelkich odnośnych lokalnych przepisów, regulacji oraz reguł postępowania.
 10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia we wskazanym przez Agencję terminie dokumentów, materiałów oraz informacji wymaganych przez Agencję niezbędnych do opublikowania reklam Klienta. Klient zobowiązany jest sprawdzać i potwierdzać jakość środków reklamowych stworzonych przez Agencję oraz sprawdzić zawartość reklamy w celu wyłonienia ewentualnych błędów.

 • 5

Prawa i obowiązki Klienta. Wynagrodzenie

 1. Przed rozpoczęciem współpracy, Klient zobowiązany jest do jasnego określenia swojego celu współpracy oraz odpowiedzi zgodnie z prawdą na pytania zadane przez Agencję, zwłaszcza w zakresie zakresu działalności Klienta, osiąganych przez niego wyników oraz celów.
 2. Klient zobowiązuje się do poszanowania wartości Agencji i ich przestrzegania, a także do działania zgodnie z nimi we wszystkich relacjach biznesowych z Agencją.
 3. Za świadczone Usługi Agencja ma prawo do uzgodnionego wynagrodzenia, a Klient zobowiązany jest do jego terminowej zapłaty.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za wybrane usługi, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. W trakcie trwania współpracy, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w stosowaniu się do wytycznych oraz sugestii rekomendowanych przez Agencję w zakresie podejmowanej współpracy.
 6. Klient zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznej opłaty związanej z zawarciem i wykonywaniem współpracy pomiędzy Stronami w kwocie określonej w Umowie między Stronami, płatnej w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia przez Klienta wybranych usług.
 7. Agencja zobowiązuje się do comiesięcznego wystawiania Klientowi faktury bez VAT za każdorazową (comiesięczną) wpłatę dokonaną przez Agencja zobowiązuje się do wystawienia faktury najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia usługi. Faktury będą wysyłane przez Agencję w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 8. Faktury Agencji płatne są po ich dostarczeniu Klientowi w terminie wskazanym na fakturze lub wynikającym z Umowy.
 9. Poza stałym wynagrodzeniem z tytułu świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny z tytułu opłacania kampanii oraz działań reklamowych w ramach portali takich jak GoogleAds czy też FaceboookAds.
 10. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności za kampanie Reklamowe w odpowiednim terminie. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w zakresie zaległościami z płatnościami przez Klienta za kampanie oraz inne działania wskazane w ust. 9.
 11. Niedotrzymanie terminów płatności przez Klienta w zakresie powyżej 14 dni, uprawnia Agencję do wstrzymania wykonywania Usług, a także do wypowiedzenia wszelkich wiążących ją z Klientem umów i porozumień, po uprzednim wezwaniu Klienta do dokonania płatności z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu płatności.
 • 6

Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Konsument (którym jest Klient na gruncie niniejszego Regulaminu), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w postaci podjęcia określonych działań marketingowych umówionych wcześniej pomiędzy Stronami), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agencję utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pomocą Formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać drogą pocztową na koszt własny na adres siedziby Agencji wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, uznaje się nią za niezawartą.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od rozpoczęcia wykonywania Usługi przez Agencję.
 5. Agencja zwróci Klientowi środki pieniężne w razie odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma z odstąpieniem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Ewentualne reklamacje powinny zostać złożone drogą pocztową przez Klienta na adres Agencji za pomocą Formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do wskazanego Regulaminu. Agencja obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja zostanie rozpatrzona przede wszystkim poprzez zaproponowanie środków zaradczych, które zbliżą Klienta do osiągnięcia oczekiwanego celu.
 7. Strony niniejszej współpracy mają dodatkowo prawo do zakończenia współpracy w dowolnym terminie, bez podania powodu. Wypowiedzenie współpracy przez Strony może nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem obowiązku dokonania płatności. W innym przypadku uważa się, że współpraca pomiędzy Stronami została przedłużona na kolejny miesiąc.

 

 • 7

Zachowanie poufności. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały oraz informacje wysyłane przez Klienta Agencji w ramach wywiadu oraz pozostałych wiadomości wymienianych pomiędzy Stronami, są używane przez Agencję wyłącznie na cele związane ze współpracą zawartą pomiędzy Stronami.
 2. Agencja zobowiązuje się do niepublikowania oraz nieudostępniania osobom trzecim przesyłanych mu w ramach wywiadu oraz innych wiadomości Informacji poufnych przekazywanych przez Klienta bez jego zgody.
 3. Wszelkie Materiały, informacje oraz wytyczne wysyłane przez Agencję, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do kopiowania ich oraz rozpowszechniania bez zgody udzielonej przez Agencję.
 4. Materiały udostępnione Klientowi przez Agencję, a w szczególności plany działania oraz zakres usług są wykonywane w sposób zindywidualizowany na potrzeby współpracy z danym Klientem, z uwzględnieniem jego predyspozycji, celów oraz budżetu, w związku z czym nie mogą być rozpowszechniane osobom trzecim bez zgody udzielonej przez Agencję.
 5. Wszelkie plany działania są własnością Agencji, która jest ich wyłącznym twórcą i są one objęte prawem autorskim, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 6. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową oraz każdym innym środkiem kontaktu przez Klienta oraz Agencję są poufne.
 • 8

Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Stronami zawierane są w języku polskim.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W razie braku takiej możliwości, sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu oraz realizowanych usług będzie sąd właściwy dla siedziby Agencji.
 4. Agencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie wraz z upływem 7 dni od dnia dokonania zmiany.
 5. Dane kontaktowe Agencji:
 6. Adres mailowy – kontakt@kosmicznyzasieg.pl,
 7. Numer telefonu – +48730536140 (Paweł Bachowski),
 8. Numer rachunku bankowego – 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567,
 9. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 roku.

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Formularz reklamacji.
 2. Formularz odstąpienia od umowy.
 3. Klauzula RODO.

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić i wysłać pocztą na adres: Paweł Bachowski, ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, albo przesłać za pomocą zdjęcia/skanu wypełnionego Formularza reklamacji na adres mailowy kontakt@kosmicznyzasieg.pl [1].

__________________
(miejsce, data)

Dane klienta:

Imię i nazwisko –

Nr telefonu/ adres e- mail –

Adres do wysyłki –

Dane o usłudze:

Reklamowane usługi (nazwa)  – 

Cena i data zakupu –

Przyczyna reklamacji / opis zdarzenia / preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji (dokonanie jakich działań zaradczych):

_________________
(podpis)

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić oraz wysłać na adres: Paweł Bachowski, ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała albo mailowo na adres kontakt@kosmicznyzasieg.pl.

________________________
(miejsce, data)

_____________________________

(imię i nazwisko Klienta)
_____________________________
(adres zamieszkania klienta)
_____________________________
(numer telefonu, adres e-mail)

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287)[2], niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ____________________ z Agencją marketingową ,,Kosmiczny zasięg”, która jest własnością Pawła Bachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”.

Odstąpienie od umowy dotyczy następujących produktów:

Nazwa usługi

Cena zakupu

Wobec powyższego wnoszę o zwrot łącznej kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na wskazany numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………

_________________
(podpis)

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Bachowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP 6282272131 REGON 369603238, który prowadzi Agencję marketingową ,,Kosmiczny zasięg” pod adresem strony internetowej: www.kosmicznyzasieg.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy współpracy w postaci realizacji usług przez Agencję marketingową ,,Kosmiczny zasięg” z zakresu marketingu, widniejących na stronie internetowej: www.kosmicznyzasieg.pl,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie właściciel Agencji oraz upoważnieni przez niego pracownicy oraz osoby współpracujące przy wykonaniu zlecenia z Pawłem Bachowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP 6282272131 REGON 369603238,

4) ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane) wynosi 1 rok licząc od dnia zawarcia umowy współpracy,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@kosmicznyzasieg.pl,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania umowy współpracy z zakresu wykonania usług marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym,

9) na stronie Agencji są wykorzystywane pliki cookies – stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

[1] Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Agencję.

[2] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w postaci wykonania określonych usług marketingowych umówionych pomiędzy Stronami), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agencję utraci prawo odstąpienia od Umowy.

Scroll to top