Paweł +48 535 674 461 Kamil +48 730 536 140
kontakt@kosmicznyzasieg.pl

Kwaczała, dnia 29
lipca 2021 roku

 

REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ
AGENCJI MARKETINGOWEJ
WWW.KOSMICZNYZASIEG.PL

 

§
1

Zakres
przedmiotowy regulaminu

1.     
Niniejszy regulamin określa warunki
korzystania ze strony oraz dokonywania zamówień usług na portalu
www.kosmicznyzasieg.pl  

2.     
Serwis internetowy Agencji marketingowej
,,Kosmiczny zasięg” dostępny jest pod adresem internetowym
www.kosmicznyzasieg.pl,
którego właścicielem jest Paweł Bachowski prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP 6282272131
REGON 369603238.

3.     
Dokonywanie zakupów oraz zamówień usług na
portalu
www.kosmicznyzasieg.pl  wiąże się z przyjęciem do wiadomości i
akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z
zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania. Stosuje się go zarówno do osób
fizycznych, przedsiębiorców, jak i pozostałych użytkowników portalu.

 

§
2

Słownik
pojęć

Na gruncie
niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:

a)      ,,Agencja” – oznacza Agencję marketingową ,,Kosmiczny
zasięg”, dostępną pod adresem strony
www.kosmicznyzasieg.pl,

b)      ,,Sklep” – oznacza witrynę internetową pod adresem www.kosmicznyzasieg.pl,

c)      ,,Klient” – osoba zawierająca umowę współpracy z
Agencją marketingową ,,Kosmiczny zasięg” za pośrednictwem witryny
www.kosmicznyzasieg.pl,

d)      ,,Użytkownik” – osoba odwiedzająca witrynę www.kosmicznyzasieg.pl,

e)      ,,Umowa” – umowa współpracy zawarta pomiędzy Klientem
a Agencją, zawierająca co najmniej szczegółowe warunki świadczenia usługi,
harmonogram realizacji usługi  lub termin
końcowy realizacji oraz łączny koszt realizacji usługi, której niniejszy
Regulamin jest integralną częścią,

f)       ,,Zamówienie” – zamówienie dokonane przez Klienta za
pośrednictwem strony internetowej
www.kosmicznyzasieg.pl,

g)      ,,Usługa” – usługi świadczone przez
Agencję na rzecz Klienta zgodnie z zawartą Umową,

h)      ,,Czas realizacji usługi” – okres, w jakim zamówienie
Klienta powinno zostać zrealizowane przez Agencję – do tego czasu nie są
wliczane dni, w których nie została przez Klienta dokonana płatność za
zamówione usługi,

i)       ,,Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski,

j)       ,,Koszyk” – miejsce na stronie internetowej, w którym
Klient dodaje Usługi do swojego Zamówienia oraz precyzuje kwestie związane z
wykonaniem usług,

k)      ,,Konto” – konto Klienta w Sklepie, są w nim
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie,

 

§
3

Warunki
korzystania ze Sklepu

1.     
Do prawidłowego korzystania ze Sklepu
konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internet, przeglądarki
internetową, włączonej obsługi plików cookies oraz zainstalowanego program
FlashPlayer. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie konta poczty
elektronicznej (tzw. adres mailowy).

2.     
Składanie zamówień przez Klienta na
Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta przez Klienta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.     
Założenie w Sklepie Konta wymaga
wypełnienia Formularza rejestracji, podania danych kontaktowych i ma ono
darmowy charakter. Logowanie do Konta w Sklepie wymaga podania adresu mailowego
oraz hasła. W każdej chwili możliwe jest usunięcie przez Klienta Konta w
Sklepie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

§
4

Informacje
ogólne

1.     
Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest
zamówienie usług w postaci zakupu wyświetleń, polubień, obserwujących, opinii, subskrypcji
oraz innych na portalach typu Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok oraz inne,
dostępne w Sklepie, także usługi w zakresie marketingu, reklamy,
pozycjonowania, SEO oraz inne usługi ustalone pomiędzy Stronami.

2.     
Realizacja zamówienia Produktów ze Sklepu
odbywa się wówczas, gdy Klient składa zamówienie za pomocą strony internetowej
www.kosmicznyzasieg.pl
przez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, podaje swoje
niezbędne dane, a następnie potwierdzania złożenie zamówienia Produktów. Agencja
zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji
danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Możliwy jest także
bezpośredni kontakt z Agencją i dokonanie zamówienia poprzez ustalenie między
stronami warunków współpracy i wybór odpowiednich Usług świadczonych przez
Agencję za określoną kwotę (cenę).

3.     
Ceny podane na
stronie internetowej
www.kosmicznyzasieg.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami w polskich złotych oraz
cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wiążąca dla stron umowy sprzedaży
jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.     
Klient może skorzystać z następujących
metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)      przesyłka
elektroniczna e-mail.

5.     
Klient może skorzystać następujących metod
płatności:

a)      płatność
przelewem na konto Sprzedawcy,

b)      płatności
elektroniczne BlueMedia,

c)      płatność
PayPal.

6.     
Szczegółowe informacje na temat metod
dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

7.     
Z chwilą potwierdzenia przez Agencję
przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
Produktu i do rozpoczęcia wykonywania Usługi.

 

§
5

Realizacja
Zamówienia

1.      Dokonywanie
zamówień w Sklepie jest możliwe w każdym czasie we wszystkie dni w roku,
natomiast ich wysyłka dokonywana jest w Dni robocze. Poprzez dokonanie
zamówienia w Sklepie pomiędzy Stronami (Agencją a Klientem) zawierana jest
Umowa współpracy, której warunki zgodne są z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

2.      Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Agencję Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
oświadczenie Agencji o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy współpracy. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa współpracy między Klientem a Agencją.

3.      W
przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy współpracy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.

4.      Rozpoczęcie
realizacji zamówienia na Produkty zamówione w Sklepie wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Termin na realizację
Usługi biegnie od dnia dokonania płatności za Zamówienie przez Klienta. Agencja
może poinformować Klienta o przewidywanym terminie realizacji Usługi.

5.      Każde
Zamówienie składane przez Klienta jest spersonalizowane i ma indywidualny charakter
(dotyczący określonego linku, konta, portalu), wobec czego nie jest możliwe odsprzedanie danej Usługi na inną osobę,
przeniesienie wykonania Usługi w trakcie jej realizacji na inną osobę lub
profil.

 

 

§
6

Odpowiedzialność

1.     
Agencja oświadcza, że nie ponosi on
odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     
Agencja oświadcza, że zobowiązuje się do
wykonania Usługi zgodnie z posiadanymi przez niego środkami technicznymi,
najlepszą wiedzą, należytą starannością oraz doświadczeniem.

3.      Agencja oświadcza jednak, że jest on
jedynie pośrednikiem w zakresie dokonywania Usługi otrzymywania polubień,
obserwacji oraz innych usług umówionych między Stronami i nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w tym zakresie.
Agencja nie ponosi także
odpowiedzialności cywilnej ani karnej za wystawione opinie na portalach
wskazanych przez Klienta.

4.     
Agencja nie ponosi także odpowiedzialności
za ewentualną blokadę konta Klienta na portalach typu Instagram, Facebook oraz
innych, gdyż może być to spowodowane działaniami różnego rodzaju wykonywanymi
przez właściciela konta (np. aplikacje typu l4l, f4f, aplikacje analityczne i
wszelkiego rodzaju aplikacje wymagające logowania się do konta na portalu
Instagram).

5.     
Blokada może wystąpić również z przyczyn
nieznanych Agencji oraz niezależnych od niego, wobec czego Agencja nie ponosi
odpowiedzialności za profile Klientów oraz ewentualne blokady na tych kontach.
Dodatkowe działania podejmowane przez Klientów na swoich portalach w trakcie
wykonywania Usługi przez Agencję jest dobrowolne i wykonywane jest przez
Klienta na swoją odpowiedzialność.

 

§7

Reklamacja
i odstąpienie od umowy

1.     
Zgodnie
z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 287) Konsument (którym jest Klient na gruncie niniejszego
Regulaminu), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Produktu (Usługi), odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i
art. 35 ustawy.

2.     
Prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usług, jeżeli
Agencja wykonała Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta
(w postaci podjęcia określonych działań
marketingowych umówionych wcześniej pomiędzy Stronami),
który został poinformowany przez rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agencję utraci prawo odstąpienia
od Umowy.

3.     
Odstąpienie od
umowy możliwe jest za pomocą Formularza odstąpienia od umowy, który
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku skorzystania z tego prawa
odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać drogą pocztową na koszt własny na
adres siedziby Sprzedawcy wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia od umowy
. W przypadku odstąpienia od Umowy współpracy, umowę
tę uznaje się za niezawartą.

4.     
Bieg terminu określonego w ust. 1
rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi i rozpoczęcia wykonania
Usługi.

5.     
Agencja zwróci Klientowi środki pieniężne w razie
odstąpienia przez Klienta od Umowy współpracy w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma z odstąpieniem, na wskazany
przez Klienta rachunek bankowy.

6.     
Ewentualne reklamacje powinny zostać
złożone drogą pocztową przez Klienta na adres Agencji za pomocą Formularza
reklamacji
, stanowiącego Załącznik nr 1 do wskazanego Regulaminu. Agencja
obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przede wszystkim poprzez zaproponowanie środków zaradczych, które zbliżą Klienta do
osiągnięcia oczekiwanego celu.

 

§8

Pozostałe
postanowienia

1.     
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów
prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim.

2.     
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy
zawierane są w języku polskim.

3.     
Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu
oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę
możliwości polubownie. W razie braku takiej możliwości, sądem właściwym dla
wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu oraz realizowanych usług
będzie sąd właściwy dla siedziby Agencji.

4.     
Agencja zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie
wraz z upływem 7 dni od dnia
dokonania zmiany.

5.     
Dane kontaktowe do Agencji:

a)      Adres
mailowy – kontakt@kosmicznyzasieg.pl,

b)      Numer
telefonu – +48730536140 (Paweł Bachowski),

c)       Numer
rachunku bankowego – 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567,

6.     
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część
niniejszego Regulaminu.

 

 

Niniejszy
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 roku.

 

 

Załączniki
do regulaminu:

1.     
Formularz
reklamacji.

2.     
Formularz
odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy
formularz należy uzupełnić i wysłać pocztą na adres: Paweł Bachowski, ul.
Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, albo przesłać
za pomocą zdjęcia/skanu wypełnionego
Formularza reklamacji na adres mailowy
kontakt@kosmicznyzasieg.pl [1].

__________________
(miejsce, data)

Dane klienta:

Imię i nazwisko –

Nr telefonu/ adres e- mail –

Adres do wysyłki –

 

Dane o usłudze:

Reklamowane usługi (nazwa)  – 

Cena i data zakupu –

 

Przyczyna reklamacji / opis zdarzenia / preferowany sposób
rozpatrzenia reklamacji (dokonanie jakich działań zaradczych):

 

 

 

 

 

 

 

_________________
(podpis)

 

 

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy
formularz należy uzupełnić oraz wysłać na adres: Paweł Bachowski, ul. Lazurowa
32, 32-566 Kwaczała albo mailowo na adres
kontakt@kosmicznyzasieg.pl.

________________________
(miejsce, data)

_____________________________

(imię i nazwisko Klienta)
_____________________________
(adres zamieszkania klienta)
_____________________________
(numer telefonu, adres e-mail)

 

Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art.
27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 287)[2], niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ____________________ z Agencją
marketingową
,,Kosmiczny
zasięg”,
która jest własnością Pawła Bachowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”.

 

Odstąpienie od
umowy dotyczy następujących produktów:

 

Nazwa usługi

Cena zakupu

 

 

 

 

 

 

 

Wobec powyższego wnoszę o zwrot
łącznej kwoty ……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych) na
wskazany numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………

_________________
(podpis)[1] Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o
prawach konsumenta, odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Agencję.

[2] Konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał Usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta
(w
postaci wykonania określonych usług marketingowych umówionych pomiędzy
Stronami),
który został poinformowany
przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agencję
utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

Scroll to top